سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاپور امین شایان جهرمی – دکتری مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
الهه برزگر – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
مسعود دهقانی – دانشجوی دکتری منابع انسانی

چکیده:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثر استراتژی برون سپاری (اثربخشی برون سپاری در سه بعد کاهش هزینه ،بهبود کیفیت و کاهش تعداد کارکنان) براثر بخشی سازمانی (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) درحوزه پرسنلی صنعت توزیع برق شیراز می باشد. همچنین در این راستا متغیرهای تعدیل کنندهتحقیق (سابقه خدمت، پست سازمانی و نوع استخدام) و تاثیر آن بر پاس خهای داده شده توسط افراد مورد مطالعه قرار گرفت. دراین تحقیق تعداد ۶۳پرسشنامه در رابطه با بخش های مختلف (در ۵ بخش بعد کاهش هزینه، بهبود کیفیت و کاهش تعداد کارکنان، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، روایی این پرسشنام هها با توجه به نظر اساتید و کارشناسان مورد بررسی و تایید قرار گرفته و نیز پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته شده است. فرضیات اصلی این تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و محاسبات ضریب همبستگی و فرضیات فرعی که استیودنت و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. t مربوط به متغیرهای تعدیل کننده می باشد از آزمون هاینتایج تحقیق در قسمت فرضیات اصلی نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان اثربخشی برون سپاری در سه بعد کاهش هزینه، بهبود کیفیت و کاهش تعداد کارکنان و تعهد سازمانی و رضایتمندی شغلی کارکنان با ضریب همبستگی بالا می باشد. و در قسمت فرضیات فرعی نشان دهنده عدم وجود تفاوت معناداری در پاسخ ها با توجه به سابقه خدمت، پست سازمانی و نوع استخدام پاسخ دهندگان می باشد.