سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسکندر خیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
علیرضا صفامهر – دانشیارگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
علی نوبخت – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استانداردهای غذایی مختلف بر عملکرد و خصوصیات لاشه‌ی جوجه‌های گوشتی سویه‌ی راس۳۰۸ انجام شد. تعداد ۳۸۴ قطعه جوجه‌ی گوشتی یکروزه سویه‌ی تجاری راس۳۰۸ در یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار، از سن ۱ تا ۴۹ روزگی مورد آزمایش قرار گرفت. همه‌ی تیمارها دارای انرژی قابل متابولیسم یکسان و سطوح مواد مغذّی متفاوت بودند که بر اساس پیشنهادات دو استاندارد غذایی شامل: ۱۰۰ و۱۱۰ درصد سطوح مواد مغذّی مطابق توصیه‌یNRC (1994)، ۱۰۰ و ۹۰ درصد سطوح مواد مغذّی مطابق توصیه‌ی کاتالوگ راس۳۰۸، و میانگین مواد مغذّی توصیه‌ شده توسّط NRC و کاتالوگ راس۳۰۸، که بر اساس طول مدّت دوره‌های آغازین، رشد و پایانی توصیه شده توسّط NRC و کاتالوگ راس۳۰۸ تنظیم گردیده بودند. نتایج حاصله نشان داد که در طول کلّ دوره‌ آزمایش، افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی، درصد لاشه و سینه در جوجه‌های تغذیه شده با سطوح مواد مغذّی توصیه شده توسط NRC به طور معنی‌داری بیشتر از سایر سطوح مواد مغذّی بود (۰۵/۰ P≤). استفاده از سطوح مواد مغذّی توصیه شده توسط NRC، هزینه‌های تولید را در هر کیلوگرم از وزن زنده، در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی‌داری کاهش داد (۰۵/۰ P≤). نتایج نشان داد که تنظیم نمودن جیره‌های غذایی بر پایه‌ی توصیه‌‌های مواد مغذّی NRC (1994) می‌تواند در بهبود عملکرد طیور و کاهش هزینه‌های تولید نسبت به سایر سطوح مواد مغذّی سودمندتر باشد