مقاله اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد (HPG) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر استات دسموپرسین در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد (HPG) بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش صحرایی نر در زمان بلوغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات دسموپرسین
مقاله HPG
مقاله نئوناتال
مقاله پریناتال
مقاله هورمون های جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مختار
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی گلشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استات دسموپرسین (DA) یکی آگونیست های وازوپرسین است که با اتصال به گیرنده های خود در بیضه بر روی سلول های لیدیگ تاثیر مستقیم می گذارد. در تحقیق حاضر تاثیر این دارو در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور هورمونی هیپوتالاموس هیپوفیز گناد (HPG) بر سطوح استروئیدهای جنسی موش صحرائی نر در زمان بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی از ۵۰ سر موش صحرایی ماده بالغ و ۲۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار استفاده شد. بعد از باردار شدن موش ها به ۵ گروه ۱۰ تایی شامل گروه کنترل (فاقد تیمار)، گروه شاهد ۱ و تجربی ۱ که به ترتیب دریافت کننده آب مقطر و mg/kg DA 6 به صورت پریناتال، گروه های شاهد ۲ و تجربی ۲ (فاقد تیمار) که نوزادان آن ها بعد از تولد به ترتیب آب مقطر و mg/kg DA 6 را در دوران نئوناتال دریافت نمودند، تقسیم شدند. تزریق ها به صورت درون صفاقی انجام شد. در ابتدای هفته نهم بعد از تولد، سطوح سرمی هورمون های جنسی با استفاده از روش الکتروشیمی لومینانس اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد سطوح سرمی استروئیدهای جنسی موش صحرائی نر در زمان بلوغ به دنبال دریافت DA در زمان تکوین پریناتال و نئوناتال محور HPG نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت، لذا احتمالا DA با دوز فوق در دوران بارداری از جفت عبور نکرده و بر تکوین پریناتال محور HPG موثر نبوده است. همچنین با توجه به این که در اولین هفته پس از تولد تکوین سلول های لیدیگ انجام نمی شود و گیرنده های موجود بر آن فعال نمی باشند، فرآیند استروئیدوژنز آنها در زمان بلوغ به دنبال دریافت DA در فاز نئوناتال دستخوش تغییر نخواهد شد.