سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – کارشناس ارشد، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
محمدحسن صفرعلیزاده – عضو هیات علمی استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
اروج ولیزادگان – عضو هیات علمی استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیب های گیاهی متعدد به منظور دستیابی جایگزین های بی خطر یا کم خطر و مؤثرتر ازحشرهکش های شیمیایی برای کنترل آفات انجام شده است . در این تحقیق، به منظور بررسی میزان تأثیر اسانسهای گیاهی در کنترلاین شته، اثر اسانس سه گیاه چریش Azadirachta indica Adr. Juss. ، اکالیپتوس Dehnh. Eucalyptus amaldulensis و برگ بو )L( Laurus nobilis روی فرم بیبال حشرات کامل شته جالیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین LC50 ، از غلظت های کشنده اسانسها به روش قطرهگذاری استفاده شد. برای این منظور، آزمایش زیستسنجی در شرایط دمایی ۱± ۳۲ درجهسلسیوس، رطوبت نسبی ۲±۶۰درصد و دوره نوری ۱۰ ساعت روشنایی و ۹ ساعت تاریکی انجام گردید ازهراسانس گیاهی غلظتهای مختلف در ۲ تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس ها تأثیر آنها روی مرگ و میر این شته افزایش یافت . مقدار LC50 جمعیت شته برای اسانس های چریش، اکالیپتوس و برگ بو به ترتیب ۲۳۹۸ و ۸۲۱۲ و ۱۳۱۴ پیپیام بدست آمد که تأثیر بیشتر اسانس چریش را نسبت به دیگر اسانس ها نشان داد. این اسانس ها باعث کاهش باروری و طول عمر حشرات کامل شته جالیز نسبت به تیمار شاهد شدند. که اسانس چریش در مقایسه با اسانسهای دیگر در کاهش صفات مذکور تأثیر بیشتری داشت