مقاله اثر اسانس های آویشن دنایی و مرزه بختیاری بر لیپوپروتئین های پلاسما در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر اسانس های آویشن دنایی و مرزه بختیاری بر لیپوپروتئین های پلاسما در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپیدهای پلاسما
مقاله موش های صحرایی
مقاله لیپوپروتئین های با چگالی پائین
مقاله جیره غذایی پرچرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: منجمی رامش
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پیربلوطی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی دهکردی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هیپرلیپدمی از ریسک فاکتورهای اصلی در پیشرفت بیماری های قلبی عروقی می باشد. آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) و مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) گیاهانی دارویی و معطری هستند که شاید به دلیل داشتن متابولیت های ثانویه مهم در آن ها نقش مناسبی در بهبود هیپرلیپدمی داشته باشند.
روش بررسی: در این تحقیق اثرات هیپولیپدمیک اسانس دو گونه مذکور در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ۴۰ سر موش صحرایی نر و ماده بالغ (۲۰ سر در هر گروه) با میانگین وزن ۱۹۰ تا ۲۲۰ گرم به صورت تصادفی به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه های آزمایشی در این مطالعه شامل ۱) جیره شاهد؛ ۲) جیره شاهد + جیره پر چرب؛ ۳) جیره پر چرب + لوواستاتین؛ ۴) جیره پر چرب + اسانس آویشن دنایی (دز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم)؛ ۵) جیره پر چرب + اسانس مرزه بختیاری (دز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) بودند. یک هفته بعد از شروع جیره غذایی خاص، حیوانات به مدت سه هفته تحت تیمارها فوق قرار گرفتند. پس از طی این مدت سرم و پلاسما جهت اندازه گیری لیپیدها و انجام سایر آزمایشات بیوشیمیایی جدا شد.
نتایج و بحث: نتایج آزمایش نشان داد که اسانس آویشن دنایی در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب به صورت معنی داری سطح لیپوپروتئین های با چگالی پائین (LDL) را کاهش داد (p<0.05). هم چنین اسانس مرزه بختیاری تا حدودی سطح لیپوپروتئین های با چگالی بالا (HDL) را افزایش داد (p>0.05). تفاوت آماری معنی داری بر میزان تری گلیسریدهای سرم خون موش های صحرایی مشاهده شد (p<0.05)، به طوری که کمترین و بیشترین میزان تری گلیسریدها به ترتیب متعلق به گروه دریافت کننده اسانس آویشن دنایی و گروه دریافت کننده جیره پرچرب بود.
توصیه کاربردی/ صنعتی: نتایج آزمایش نشان داد که اسانس آویشن دنایی و مرزه بختیاری دارای اثرات آنتی لیپدمیک قوی در موش های تغذیه شده با جیره – غذایی پرچرب می باشد.