مقاله اثر اسانس شوید بر برخی از فراسنجه های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه در مرغ های مادر گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر اسانس شوید بر برخی از فراسنجه های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه در مرغ های مادر گوشتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس شوید
مقاله مرغ مادر
مقاله فراسنجه های پلاسما
مقاله کلسترول زرده
مقاله قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاعری میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: محیط اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری پیرسرایی زربخت
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این آزمایش، اثر اسانس شوید روی برخی از فراسنجه های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه مرغ ­های مادر گوشتی بود. تعداد ۸۰ قطعه مرغ و ۸ قطعه خروس از سویه تجاری راس ۳۰۸ انتخاب و به طور تصادفی به ۴ تیمار، ۲ تکرار و ۱۰ زیر مشاهده در هر تکرار تقسیم بندی شدند. یک تیمار به عنوان شاهد (فاقد اسانس) در نظر گرفته شد. تیمارهای دیگر از ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی لیتر اسانس به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم خوراک، به مدت ۴ هفته تغذیه شدند. اسانس شوید اثر معنی داری بر غلظت تری گلیسرید و HDL پلاسما نداشت، ولی به طور معنی داری غلظت کلسترول پلاسما را افزایش داد (P<0.05) اثر اسانس شوید روی غلظت کلسترول زرده تخم مرغ معنی دار نبود. همچنین بین تیمارها از نظر کیفیت جوجه اثر معنی داری مشاهده نشد. افزودن اسانس شوید به جیره درصد جوجه درآوری را به طور معنی داری افزایش داد (P<0.05). به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس شوید در سطح ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم خوراک در جیره مرغ های مادر گوشتی، به طور معنی دار درصد جوجه درآوری را بهبود می بخشد.