سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک رهبر نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ساو ه
اکبر یعقوب فر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید کلانتر – عضو هیات علمی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

چکیده:

این آزمای به منظور بررسی تاثیر اسان آویشن بر صفات سلامتی شامل تعوادل اسویدیته محتو یوات ایلئووم وتیییرات جمعیتی میکروب های مفید و مضر روده در جوجه های گوشتی طراحی و اجرا گردیود. بورای آزموای از تعداد ۵۰۰ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس ۳۰۸ در یک طرح آزمایشی کاملا تصوادفی با ۴ تیمار ۳ تکرار، ۲۰ واحد آزمایشی و تعداد ۲۵ جوجه در هر واحد گروه بندی شدند. طوول دوره ازمایش ۴۲ روز بوود و جوجوه هوا از روز ۸ آزمای در بین گروه های آزمایشی مختلف بطور تصادفی توزیع شدند. جیره هوا بورای تموام گوروه هوا یکسوان بودند و اسان آویشن خالص در سطوح مختلف به آب آشامیدنی جوجه ها اضافه شد. بر این اساس ۴ گروه آزمایشی شامل : ۱) گروه شاهد (آب آشامیدنی فاقد اسان آویشن) ۲)سطح ۰/۱ درصد ۳)سطح ۰/۱۵ درصد و ۴)سطح ۰/۲ درصد اسانس آویشن تقسیم بندی شدند. محتویات ایلئوم و نمونه محتویات گوارشی روده جوجه ها در مقاطع ۲۱ و ۴۲ روزگوی جهت شمارش جمعیت میکروبی و اندازه گیری میزان pH به آزمایشگاه ارسال و مورد آزمون قرارگرفتنود. نتوای حاصوله نشان داد، کم ترین میزان pH در سنین ۲۱ و ۴۲ روزگی مربوط به سطوح مختلف اسان آویشن بود که در مقایسه با شاهد معنی دار بود p<0/05 نتای شمارش و شناسایی باکتری ها در هور دو مقطع ۲۱ و ۴۲ روزگوی نشوان داد در بیشتر موارد، کمترین تعداد باکتری های نوع کلی فرم و گرم منفی مربوط به سطوح مختلف اسوان آویشن بود و بر عکس بیشترین تعداد باکتری های نوع لاکتوباسیل به این گروه ها تعلق داشت p<0/05 در یک نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت به دلایل مختلف از جمله عدم تاثیرات نامطلوب بر سلامتی جوجه ها، سهولت مصرف، صرفه اقتصادی و تولید داخلی این ماده، کاربرد اسان آویشن به شکل آشامیدنی در سطوح پیشنهادی در این تحقیق کاملا عملی و قابل استفاده و فاقد آثار زیان بار می باشد.