مقاله اثر اسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر اسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس آویشن
مقاله اسیدیته ایلئوم
مقاله تلفات
مقاله جمعیت میکروبی روده
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله صفات عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرنیا بابک
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب فر اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: کرکودی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری نیستانکی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثراسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی آزمایش حاضر اجرا گردید. ۵۰۰ قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ در یک طرح آماری کامل تصادفی با تعداد ۴ تیمار به صورت تصادفی گروه بندی شدند. طول دوره آزمایش ۴۲ روز بود. جیره ها برای تمام تیمارها از نظر انرژی، پروتئین و اجزای غذایی یکسان بودند. اسانس آویشن خالص در ۴ سطح به عنوان تیمار آزمایشی به آب آشامیدنی جوجه ها اضافه شد، شامل شاهد (فاقد اسانس آویشن) و سطوح ۰٫۱، ۰٫۱۵ و ۰٫۲ درصد (معادل ۱، ۱٫۵ و ۲ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی). صفات مورد بررسی شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل دوره و میزان pH محتویات ایلئوم به همراه شمارش جمعیت میکروبی در سن ۲۱ و ۴۲ روزگی بودند. نتایج نشان داد، بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار ۰٫۲ درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (p<0.05). بیشترین رشد روزانه مربوط به تیمارهای ۰٫۱۵ و ۰٫۲ درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (p<0.05). کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار ۰٫۱۵ درصد و بیشترین به تیمار شاهد تعلق داشت (p<0.05). کمترین تلفات در تمامی سنین مربوط به تیمار ۰٫۱ بود و تفاوت آن با بقیه تیمارها معنی دار شد (p<0.05). کمترین pH مربوط به تیمارهای ۰٫۱، ۰٫۱۵ و ۰٫۲ بود که در مقایسه با شاهد تفاوت معنی دار داشتند (p<0.05). بیشترین تعداد باکتری نوع کلی فرم و کمترین تعداد باکتری نوع لاکتوباسیل مربوط به تیمار فاقد اسانس آویشن بود (p<0.05).