سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعیمه کاظمی طاسکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدجواد وریدی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین حدادخداپرست – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبایی یزدی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش تاثیر آب ازن دار، بر کل جمعیت میکروبی لاشه مرغ در ۳ غلظت ۱و۰/۲-۰/۵ پی پی ام در ۳ سطح زمانی ۱۵ و ۱۰-۵ دقیقه در آزمایشگاه و در دمای مشابه دمای آب چیلرکشتارگاه ۴-۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که آب ازن دار سبب کاهش ۱/۱۶عدد لگاریتمی از جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ شد. در تمامی سطوح، اختلاف معنی داریp<0.05 بین نمونه شاهد ونمونه های تیمار شده با ازن وجود داشت، اما نمونه ای که تحت تیمار آب ازن دار با غلظت ۱ پی پی ام ، در مدت زمان ۱۵ دقیقه قرار گرفته بود، کمترین بار میکروبی را داشت .نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ازن در غلظت ۱ پی پی ام و زمان ۱۵ دقیقه می تواند به صورت عملی و موثر برای کاهش جمعیت میکروبی در چیلر کشتارگاه صنعتی برای ضد عفونی لاشه مرغ مورد استفاده قرار گیرد.