مقاله اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (‘Polianthes tuberose L. ‘Double) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (‘Polianthes tuberose L. ‘Double)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل مریم
مقاله نیتروژن
مقاله فاصله کاشت
مقاله شاخص های رشد
مقاله غلظت عناصر غذایی پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ادریسی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل مریم، یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان بوده و دارای رتبه چهارم در میان گل های شاخه بریده و رتبه دوم بین گل های پیازی کشور است. فاصله کاشت و مقدار مصرف نیتروژن از عوامل مهم برای بهبود رشد و کیفیت گل مریم هستند. جهت بررسی اثر فاصله کاشت و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم، آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی  (RCBD)با ۳ تکرار انجام گردید. شش سطح نیتروژن به عنوان فاکتور اول (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار) با استفاده از نمک نیترات آمونیوم و چهار فاصله کاشت به عنوان فاکتور دوم (۱۰´۱۰، ۱۵´۱۵، ۲۰´۲۰ و ۲۵´۲۵ سانتی متر´سانتی متر) بود. نتایج نشان داد که فاصله کاشت (۲۵´۲۵ سانتی متر) اثر معنی داری بر ارتفاع ساقه گل دهنده، قطر ساقه، طول خوشه، قطر گلچه، طول عمر گلدانی گل و جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گیاه داشت. مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، شاخص های رشد و عملکرد گل مریم مانند ارتفاع ساقه گل دهنده، طول خوشه، قطر ساقه و غلظت نیتروژن در گیاه را به طور معنی داری بهبود بخشید.