سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
مسلم رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
عباس عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
محمد بهمن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر ارزش افزوده بخش صنعت بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، به طور جداگانه مورد بررسی و مقایسه قارر گرفته است. آنچه که تا کنون در ادبیات اقتصادی در این زمینه معمولاً مورد پژوهش واقع شده است، رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست بوده است اما در این پژوهش ابتکار نوینی به کار برده شده است و به صورت جزئی تر، اثر ارزش افزوده بخش صنعت را بر شاخص عملکرد محیط زیست مورد بررسی قرار داده ایم و با استفاده از حداکثر داده های موجود در دوره ۲۰۰۸-۲۰۰۶ برای ۳۱ کشور توسعه یافته و ۱۰۰ کشور در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تابلویی به نتایج متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رسیدیم. بدین صورت که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده بخش صنعت و شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و این در حالی است که این رابطه برای کشورهای در حال توسعه منفی است. و نیز به تحلیل و تشریح روش داده های تابلویی پرداخته و مزایای آن را نیز بیان خواهیم کرد.