سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – کارشناس ارشدحسابداری- مربی حسابداری – حسابرس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
مریم صادقی ده صحرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

این مقاله ارتباط شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا باکیفیت حسابرسی بالا (نمایندگی ۵ حسابرس بزرگ) و نتایج ارتباط آن با احتمال مدیریت سود پایین تر رابررسی می کند. شرکت های بافرصت های سرمایه گذاری بالاممکناست برای مهارکردن مدیریت سود تقاضا برای کیفیت حسابرسی بالاداشته باشند. به این علت است که آنها انعطاف پذیری بیشتری در ارائه صلاحدید اقلام تعهدی که ازعدماطمینان عاملی که انگیزه مشکلات ویژه را ایجاد می کند ناشی می شود. ۵ حسابرس بزرگ کیفیت حسابرسی بالاراطوری فراهم خواهند کرد که مدیریت سود برای شرکت های با فرصت های سرمایه گذاریبالارابه دلیل خطر از دست دادن محدود خواهد کرد (و از این رو احتمال حفظ) استقلال حسابرس بالا تر می رود. نتایج نشان می دهدکه اولا شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا احتمال بیشتری دارند که۵ حسابرس بزرگ را نسبت به شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارند، بخدمت بگیرند. دوم، اینکه در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا احتمال بیشتری برای وجود اقلام تعهدیاختیاری دارد ولی این رابطه وقتی که آنها ۵ حسابرس بزرگ را بخدمت می گیرند ضعیف است. این نتایج به دست آمده به حساسیت های مختلف آزمون قوی هستند