سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فصیحه لیوانی – کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژو

چکیده:

درخت یا درختچههایی خاردار از تیره (Mespilus germanica L. ) و ازگیل (Prunus spinosa L. ) دو گیاه آلو گلسرخیان میباشند. در طب سنتی از هر دو گیاه به عنوان مقوی قلب استفاده میشود. آلو و ازگیل در جنگلهای استان گلستان به صورت خودرو میرویند. در این تحقیق، برگ ازگیل و برگ، میوه و گل آلو از دو منطقه مختلف در استان گلستان (آبشار زیارت با ارتفاع حدود ۱۲۱۵ متری و گرمابدشت با ارتفاع حدود ۷۰۰ متری از سطح دریا) به صورت تصادفی جمعآوری شد. مقدار فنل – در گلهای آلو و برگهای pH های کل با روش فولن- سیکالتو در برگ و میوه آلو و مقدار آنتوسیانینهای کل با روش اختلاف ازگیل با دستگاه اسپکتروفوتومتر با ۳ تکرار، در دو ارتفاع مورد مطالعه سنجش و بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مقدار فنلهای کل در برگهای آلو از میوههای آن و همچنین در ارتفاع ۱۲۱۵ متری (آبشار زیارت) نسبت به ارتفاع ۷۰۰ متری (گرمابدشت) از سطح دریا بیشتر بود. مقدار آنتوسیانینهای کل در اندامهای مورد مطالعه در هر دو گیاه، در ارتفاع بالاتر نسبت به در سطح % ۵ مشخص نمود که بین نتایج بدست آمده در همه موارد به ANOVA ارتفاع پایینتر بیشتر بود. آنالیز آماری تحت غیر از مقدار فنل کل در میوههای آلو، اختلاف معنیداری وجود داشت.