مقاله اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (.Urtica dioica L) در استان های مازندران و گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (.Urtica dioica L) در استان های مازندران و گلستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع
مقاله فلاونوئید
مقاله فنل
مقاله گزنه
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارفیروزجایی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: همتی خدایار
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی نژاد سارا
جناب آقای / سرکار خانم: دارایی گرمه خانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد امین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل محیطی به عنوان مهم ترین عامل موثر بر صفات مورفولوژیکی و نیز بیان ژن های بیوسنتزکننده ترکیبات ثانویه در گیاهان دارویی مطرح می باشد. در این تحقیق اثر ارتفاع در دو استان مازندران و گلستان روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گزنه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از مناطق مختلف در زمان گلدهی گیاه صورت پذیرفت. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی، بصورت آشیانه ای با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ارتفاع و اکوتیپ به صورت معنی داری خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گزنه را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که مقدار هر سه صفت طول و عرض برگ و نیز طول اندام هوایی گیاه با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش یافت به طوری که کمترین میزان طول و عرض برگ و کمترین ارتفاع گیاه و نیز بیشترین میزان کلروفیل در منطقه له کوه مازندران با ارتفاع ۲۲۵۰ متر بدست آمد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئید ها، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و روتین در برگ گیاه گزنه با افزایش ارتفاع بیشتر شد به نحوی که بیشترین میزان ترکیبات فوق در در ارتفاع ۲۲۵۰ متری منطقه له کوه مازندران مشاهده گشت.