سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین منتصری – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

آبگیرهای جانبی عمدتاَ در آبیاری، زهکشی اراضی، شبکههای آب و فاضلاب و آبخیزداری استفاده میشوند. برآورد دبی عبوری از کانال فرعی اغلب مورد توجه مهندسین هیدورلیک می باشد، زیرا می توان با بیر آورد مییزان دبی عبوری ازکانال فرعی میزان حقابه کشاورزان را کنترل نمود وجهت استفاده از آب موجود برنامه ریی زی کرد. نگاه ی به سوابق تحقی نشان میدهد که دراکثر مطالعات به بررسی ضریب آبگذری سرریز جانبی در مسیر مستقیم پرداخته شده است و تحقیقات اندکی بر روی ضریب آبگذری سرریز جانبی در قوس رودخانه ها صورت گرفته است. لذا در این تحقی بیه ارائه رابطهای برای ضریب آبگذری آبگیر جانبی واقع در موقعیت ۱۱۵ درجه با زاویه آبگیری ۴۵ درجیه پرداخته شده است. همچنین اثر ارتفاع آستانه ورودی بر روی ضریب دبی نیز بررسی شده است.