سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علی قاسمیان – دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
خدیجه روشنی – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بهبود کیفیت کاغذ لاینر حاصل از بازیافت مقوای کنگرهای کهنه با اختلاط خمیر سودای ساقه کنف انجام پذیرفت. بدین منظور خمیر بازیافتی (OCC)1 و خمیر سودای ساقه کن تهیه گردید. پخت ساقه کن با دمای ۱۷۱ درجه سانتیگراد، زمان ۰۱ دقیقه، قلیائیت ۲۱ درصد بر مبنای هیدرکسیدسدیم و نسبت مایع پخت به چوب ۸ به ۱، صورت گرفت. خمیر ساقه کن تا درجه روانی CSF ، ml 011 و خمیر بازیافتی (OCC) تا درجه روانی CSF ، ml ، ۳۱۱ پالایش شدند. با مقادیر اختلاط ۱۰۱ و ۸۱ درصد خمیفر بازیفافتی ، ۱۱ و ۲۱ درصد خمبر سودای ساقه کن با ۱۱۱ (OCC) ، کاغذهای دست ساز تهیه گردیفد.ویژگیهای مقاومتی کاغذها مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقاومت به پارگی، ترکیدن و کشش از کاغذ حاصل از اختلاط ۲۱ درصد خمیر سودای ساقه کن با ۸۱ درصد خمیر بازیافتی (OCC) به دست آمد.