سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
علیرضا محمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
فرید کاظم نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

ساختار در حقیق ساختمان و ترکیب و تنوع توده های جنگلی را مشخص می کند برای شناخت و مطالعه و برنامه ریزی دقیق توده های جنگلی می باشد خصوصیات و مشخصات آن را از مقاطع مختلف بررسی کرد و برای توده های جنگلی می توان نیمرخهای مختلف طولی عرضی ترسیم نمود از این رو پژوهشی در سال ۸-۸ درحوزه آبخیز ۳۸ سردآبرود سری طرح جنگلداری پلت چشمه به اجرا درآمد که در آن به بررسی فاکتورهایی چون تنوع گونه ای نوع درخت قطر برابرسینه، ارتفاع درخت، تعداد درخت در هکتار کلاسه های قطری و کلاسه های حجمی در شیوه های جنگل شناسی پناهی و تک گزینی پرداخته شد نتایج نشان داد که در هر دو شیوه جنگل شناسی پناهی و تک گزینی د رمقایسه با قطعه شاهد هم از لحاظ تنوع درختی و هم از لحاظ حجم کاهش نسبی داشته است.