مقاله اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Onchorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Onchorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله EDTA
مقاله سمیت حاد
مقاله هماتولوژی
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ابتدا سمیت حاد (LC50 96h) ماده شیمیایی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) EDTA در پاییز سال ۱۳۹۰ برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات و به روش استاندارد O.E.C.D در طی ۹۶ ساعت انجام پذیرفت. ابتدا مقدار  LC50 96ساعته، EDTA برای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر ۲۲۳۱ نمونه تعیین گردید. سپس ماهیان با میانگین طولی و وزنی ۲٫۱±۱۸٫۴ سانتی متر و ۱۲±۵۱ گرم مدت ۹۶ ساعت به طور تصادفی به ۵ گروه آزمایشی (۸۰۰، ۱۱۰۰، ۱۴۰۰، ۱۷۰۰ و ۲۱۰۰ میلی گرم در لیتر از سم EDTA) و یک گروه شاهد در ۳ تکرار تقسیم شدند. در طول دوره آزمایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیرpH ، اکسیژن محلول، سختی و درجه حرارت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج هماتولوژی نشان داد که سم EDTA باعث افزایش تعداد گلبول های سفید، نوتروفیل، ائوزینوفیل، مونوسیت و کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، لنفوسیت می گردد و از این لحاظ تفاوت معنی دار آماری بین تیمارهای مورد نظر مشاهده گردید (P<0.05) اما هیچ تفاوت معنی دار آماری در تعداد گلبول های قرمز، MCV، MCH،MCHC  در بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نگردید (P<0.05). نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض غلظتهای پایین سم EDTA باعث تغییر در پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ماهی می گردد. نتایج بررسی نشان داد که سم EDTA باعث آسیب رساندن به سلامت ماهی قزل آلا می گردد.