سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد شعبانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (قطب علمی قدرت)، تهران، ا

چکیده:

در سالهای اخیر با مطرح شدن بحث تجدید ساختار در صنعت برق، تولید پراکندهDGاهمیت روزافزونی یافته است.یکی از انواع مرسوم منابع تولید پراکنده، نیروگاههای بادی با سطح نفوذ پایین هستند.یکی از موضوعات مرتبط باتولید پراکنده بررسی اثرات متقابل آن بر روی سیستمقدرت است.هدف از این مقاله تحلیل اثر اتصال نیروگاه بادی فلات قارهبه عنوان منبع تولید پراکنده با استفاده از خطوطHVDC بر روی پایداری زاویه ای روتور سیستمهای قدرت است.بدین منظور با استفاده از نرم افزار MATLAB/PSATرفتار گذرای شبکه ۱۴ شینIEEE تحت شرایطبروز اتصال کوتاه سه فاز متقارن و در دو حالت اتصال از طریق خط انتقالHVDCو نیز خطACموردبررسی قرار گرفته است و نتایج با حالت بدونDG بهعنوان حالت مبنا مورد مقایسه قرار گرفته است و بهبودپایداری شبکه در صورت استفاده از خط انتقالHVDC نشان داده شدهاست.