سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راحله عدالتی مرفه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
روح انگیز نادری – دانشیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمودرضا روزبان – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

آلسترومریا گل شاخه بریده ی جدید در ایران بوده که بدلیل عملکرد بالا، عمر طولانی، گلهای زیبا و تنوع رنگ بسیار مورد توجه است. زرد شدن برگها مشکل اصلی گلهای آلسترومریا است. جهت تأخیر زرد شدن برگها و افزایش خصوصیات کیفی، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی به دو روش تیمار موقت ( ۲۴ ساعت) و مداوم روی شاخه بریده آلسترومریا رقم ‘Napoli’ انجام شد. تیمارهای شیمیایی شامل: اتانول ( ۰ و ۲ و ۴ و ۶ درصد) و جیبرلیک اسید ( ۰ و ۱۰۰ و ۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) و ساکارز ۴ درصد بود که با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. تأثیر تیمارها بر دوام عمر، میزان کلروفیل، جذب محلول و نشت یونی سلولهای گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمار مداوم اتا نول ۲% باعث افزایش دوام عمر گلها و افزایش میزان جذب محلول شد. غلظتهای بالای اتانول در روش تیمار مداوم اثر منفی در گیاه داشت. افزایش غلظت اسیدجیبرلیک در محلول نیز باعث افزایش دوام عمر و حفظ خصوصیات کیفی گیاه شد، اگرچه تفاوت معنی داری در غلظت ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دوام عمر و سایر صفات کیفی گیاه مشاهده نشد. علاوه بر این اسید جیبرلیک در روش تیمار موقت تأثیر بهتری در حفظ کلروفیل برگها نسبت به روش تیمار مداوم داشت.