مقاله اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز قشر مغز در موش های سوری صرعی شده تحت درمان با والپریک اسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز قشر مغز در موش های سوری صرعی شده تحت درمان با والپریک اسید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنتلین تترازول
مقاله والپرات سدیم
مقاله اتانول
مقاله عروق ریز
مقاله مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزارش های متناقضی در خصوص اثر الکل بر تشنجات صرعی وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز مغزی به روش ایمونوهیستوشیمی در موش های سوری صرعی شده با پنتلین تترازول تحت درمان با والپریک اسید انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۶ سر موش سوری به طور تصادفی در گروه های ۶ تایی تشنج (گروه اول): تزریق داخل صفاقی پنتلین تترازول (۳۷ mg/kg) یک روز در میان؛ گروه دوم (اتانول) (۱ gr/kg)؛ گروه سوم (والپرویک اسید ۱۰۰ mg/kg + پنتلین تترازول ۳۷ mg/kg)؛ گروه چهارم (اتانول ۱ gr/kg و پنتلین تترازول ۳۷ mg/kg)؛ گروه پنجم (والپرویک اسید۱۰۰ mg/kg + پنتلین تترازول ۳۷ mg/kg + اتانول۱ gr/kg ) و گروه ششم (کنترل) قرار گرفتند. گروه های تجربی تحت درمان با والپرات اسید و یا اتانول، ۳۰ دقیقه قبل از هر بار تزریق پنتلین تترازول، به صورت داخل صفاقی والپرات اسید یا اتانول دریافت نمودند. اسلایدهای تهیه شده از مغز حیوانات با هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شد. از هر گروه ۳۶ میدان میکروسکوپی انتخاب و شمارش عروقی انجام شد. با روش ایمونوهیستوشیمی آسیب سلول هایی اندوتلیال بررسی شد.
یافته ها: تعداد عروق ریز مغزی گروه های تجربی دوم، چهارم و پنجم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). تغییرات آسیب شناسی عروق مغزی گروه چهارم به صورت ترومبوز عروق مغزی، حاشیه نشینی سلول های خونی در جدار اندوتلیوم عروق مغزی بود. تغییرات مورفولوژی در عروق و پرولیفراسیون سلول های آندوتلیال عروق مغزی گروه پنجم مشاهده شد. رنگ پذیری سلول های اندوتلیال عروق قشر مغز و از بین رفتن پیوستگی بین سلول های اندوتلیال عروق قشر مغز در گروه تجربی چهارم نسبت به سایر گروه های تجربی بیشتر مشاهده شد.
نتیجه گیری: تجویز اتانول توام با پنتلین تترازول در موش های سوری سبب ترمبوز، انفیلتراسیون و آسیب عروق قشر مغز می گردد و تجویز همزمان والپریک اسید باعث کاهش تغییرات پاتولوژیک می گردد.