سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد صافی – عضوهیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق و مدیر امور سازه شرکت مشانیر

چکیده:

با توجه هزینه بالای حفاری و اجرای تونل، انتخاب نوع روش جهت اجرای قطعا ت تون ل هنو ز در حا ل ارتق ا اس ت، ای ن پیشرف تها در انتخاب نوع مصالح، شکل هندسی، توانمند یهای تحلیلی، و در کل کیفیت قطعات ایجاد شده است. با توج ه ب هحجم کم، شکل هندسی ظریف استفاده از قطعات پیش ساخته (سگمن تها) روز به روز در حال افز ایش اس ت ول ی ب ه دلی ل پیچیدگ یهای اجرایی و همچنین نوع اتصالات و آب بندی که در این نوع تون لها به کار م یرود طراحی و نصب این قطعا ت واتصالات از مشکلات این نوع از تون لها به شمار م یرود، لذا ارائه یک مدل بهینه جهت طراحی تعداد قطعات متص ل شوند ه ونحوه اتصال آنها یک ضرورت احساس م یشود. در این مقاله با توجه به اینکه در طراحی این قطعات تعداد قطعات متصل شد ه و همچنین تعداد مفاصل به کار رفته هم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ اقتصادی حائز اهمی ت اس ت، بررس ی تحلیل ی جه تیافتن مقاطع بهینه با تعداد سگمن تها و مفاصل مشخص جهت ارائه برای طراحی صورت گرفته است. همچنین با توجه به ابعادو اقطار مختلفی که تون لها م یتوانند داشته باشند تعداد سگمن تها و مفاصل بهینه، برای هر یک پیشنهاد شده است