سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسدی نیازی – نماینده مجری طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقهای اردبیل
رضا کریم زادگان – دانشجوی کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جلال شیری – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی آب
لیلا جلیلی – کارشناس دفتر فنی شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

ضربه قوچ در اثر تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال درون مجرا ایجاد و منتشر می گردد که در نتیجه این امر، فشارهای مثبت و منفی در خطوط لوله به وجود می آید که می تواند به خطوط انتقال خسارت های زیادی وارد سازد. از جمله تجهیزاتی که توان مهار هر دو فاز فشاری مثبت و منفیرا دارد مخزن تحت فشار ) Air chamber ( می باشد. در مقاله حاضر، مکانیزم عملکرد مخزن تحت فشار و ابعاد بهینه آن در فشارهای مثبت ومنفیبا توجه به معادلات حاکم تحلیل شده و سپس تاثیر مخزن تحت فشار برای یک مثال واقعی مورد بررسی قرار گرفت.