مقاله اثر آوای قرآن طی یک جلسه تمرین بیشینه روی کورتیزول، ACTH و برخی فاکتورهای روانشناختی زنان جوان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر آوای قرآن طی یک جلسه تمرین بیشینه روی کورتیزول، ACTH و برخی فاکتورهای روانشناختی زنان جوان ورزشکار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آوای قرآن
مقاله زنان جوان ورزشکار
مقاله کورتیزول
مقاله ACTH
مقاله میزان درک فشار
مقاله پرسشنامه سنجش اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نظرعلی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: حناچی پریچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قرآن کریم، معجزه بزرگ حضرت ختمی مرتبت گنجی است که با ظهور اسلام بر ایشان نازل و با گذر زمان مطالب شگفت و تازه ای از آن کشف شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آوای قرآن طی یک جلسه تمرین بیشینه روی کورتیزول،ACTH  و برخی فاکتورهای روانشناختی زنان جوان ورزشکار بود.
روش بررسی: ۲۴ دانشجوی زن ورزشکار با میانگین سنی ۲۱٫۸۸±۲٫۱ سال و قد ۱۶۳٫۸۷±۹٫۸ سانتی متر و وزن ۵۷٫۰۸±۵٫۳۲ کیلوگرم به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ۱۲ نفری کنترل و تجربی (آوای قرآن) تقسیم بندی شدند. نمونه های خونی برای سنجش کورتیزول و ACTH قبل و بعد از اجرای تست بروس جمع آوری و میزان درک فشار هر سه دقیقه یک بار بر اساس مقیاس بورگ و همچنین میزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه سنجش اضطراب بک (BAI) قبل و بعد از آزمون سنجیده شد.
یافته ها: مقادیر پیش آزمون ACTH در گروه کنترل ۲۳٫۸۱۶±۵٫۰۴ و درگروه تجربی ۲۹٫۲۵۰±۶٫۰۲ پیکو گرم در میلی لیتر بود که در پس آزمون به ۲۴٫۹±۴٫۱ در گروه کنترل و ۲۰٫۳±۳٫۲ پیکو گرم در میلی لیتر در گروه تجربی رسید. کاهش این مقادیر در گروه تجربی از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.024). همچنین مقدار کورتیزول گروه کنترل در پیش آزمون ۱۵٫۵۸۳±۴٫۰۳ و گروه تجربی ۱۴٫۷±۳٫۸ نانو مول بود که به ۱۷٫۳۰۸±۳٫۰۲ در گروه کنترل و ۱۳٫۴±۲٫۰۴ نانو مول در گروه تجربی رسید. کاهش کورتیزول گروه آوای قرآن حایز اهمیت بود اما به نظر می رسد از لحاظ آماری معنادار نباشد. زمان رسیدن به واماندگی گروه آوای قران ۵۹۳٫۹۲ ثانیه و گروه کنترل ۵۶۴٫۲۵ ثانیه بود. البته افزایش این مقادیر در گروه تجربی از لحاظ آماری معنادار نبود (P=0.531). میانگین درک فشار گروه آوای قرآن در چهار مرحله تمرین ۱۲٫۱۲ و در گروه کنترل ۱۱٫۹۷ بود که در مجموع تفاوتی در درک فشار دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری: نتیجه اینکه آوای قرآن می تواند موجب کاهش ACTH ناشی از استرس تمرین شده، احتمالا اثرات مضر افزایش اضطراب و به دنبال آن کورتیزول گردد.