سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
سعید میرزانژاد – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
معصومه فرهادی – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
مولود باقری – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی

چکیده:

پلاسماهای تخلیه ی گازی فشار اتمسفری مخصوصا به علت عملکرد آنها در دماهای گازی پایین و انرژی غیر تعادلی اخیرا به عنوان موضوعی در گسنره ی وسیعی از کاربردها از جمله اصلاح سطوح بسیار قابل توجه می باشد. طول جت پلاسما از پارامترهای مهم در پردازش سطوح می باشد و وابسته به عواملی از قبیل توان ورودی ، آهنگ شارش گاز ، ساختار هندسی و نوع گاز عامل می باشد. برای تولید پلاسما از روش تخلیه ی سد دی الکتریک استفاده کردیم. از گار آرگون به عنوان گاز اصلی استفاده کردیم و اثر افزایش آهنگ شارش گازهای اکسیژن و نیتروژن را در اندازه ی طول جت پلاسمای سرد اتمسفری بررسی کردیم. مشاهده شد که در آهنگ شارش بزرگتر از lit/min 0/5 ، وجود گاز نیتروژن بیشتر از گاز اکسیژن باعث کاهش طول جت می شود و افزایش ولتاژ بصورت تقریبی (فرمول در متن اصلی مقاله) باعث افزایش طول جت می گردد.