مقاله اثر آنی کشش استاتیک عضلانی بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر آنی کشش استاتیک عضلانی بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش استاتیک
مقاله حس عمقی
مقاله خطای بازسازی زاویه
مقاله مفصل زانو
مقاله عضلات اکستانسور
مقاله عضلات فلکسور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی زاویه مینو
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کلانتری خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: علی رغم اینکه تمرینات کشش عضلانی بخش مهمی از برنامه های توانبخشی بیماریهای عضلانی – اسکلتی و تمرینات ورزشی را تشکیل می دهند، اما مطالعات محدودی اثر آنی کشش عضلانی بر حس عمقی مفاصل را مورد بررسی قرار داده اند و مطالعات موجود نیز نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنی کشش عضلات بر خطای بازساری زاویه در مفصل زانو بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون به روش متقاطع برروی ۳۷ جوان سالم درمحدوده سنی ۲۵-۱۸ سال انجام شد. شرکت کنندگان بطور تصادفی در ۳ حالت کشش عضلات اکستانسور زانو ، کشش عضلات فلکسور زانو و یک بار هم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی خطای بازسازی زاویه در سه زاویه ۱۵، 30 و ۶۰ درجه وضعیت خم زانو بوسیله سیستمی متشکل از فوتوگرافی دیجیتال، مارکرهای غیر منعکس کننده و آنالیز با اتوکد صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد وقتی حس عمقی در حین حرکت باز کردن زانوارزیابی می گردد، کشش عضلات فلکسور بطور معنا داری سبب افزایش خطای بازسازی زاویه در زوایای ۱۵، ۳۰ و ۶۰ درجه خم مفصل زانو می شود (P=0.02)، ولی کشش عضلات اکستانسور اثر معنا داری بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو ندارد. همچنین بیشترین خطای بازسازی زاویه در زاویه ۶۰ و کمترین خطا در زاویه ۱۵ درجه خم زانو ثبت گردید.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد کشش استاتیک عضلات آنتاگونیست سبب افزایش خطای بازسازی و کاهش دقت حس عمقی می شود. همچنین به نظر می رسد با توجه به کشیده شدن بافت نرم اطراف مفصل در انتهای دامنه حرکتی، خطای حس وضعیت در دامنه های انتهایی حرکت کمتر و در دامنه های میانی بیشتر است. بنابراین در طراحی تمرینات کششی برای ورزشکاران و برنامه های توانبخشی بیماران باید تا حد امکان تداخل تمرینات کششی با دقت حس عمقی را مد نظر قرار داد.