سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خ
محمد بوجارپور – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان
مرتضی چاجی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان
موسی اسلامی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر آنزیم بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوج ههای گوشتی انجام شد. برای انجام آزمایش از ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی نژاد راس سویه ۳۰۸ که در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۳ تیمار آزمایشی و ۵ تکرار در هر تیمار تقسیم گردیده بودند، استفاده شد.تیمارهای غذایی شامل سطوح صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم بر تن آنزیم هم یسل بودند که به طور سرک به جیره بر پایه ذرت و سویا اضافه گردیدند.برای تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی از کسید تیتانیوم به عنوان نشانگر استفاده شد. اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ایلئومی ماده خشک و ماده آلی معنی دار نشد ( ۰۵ / P>0 )، اما بالاترین و پایین ترین قابلیت هضم ایلئومی ماده خشک و ماده آلی بترتیب مربوط به تیمار حاوی۱۰۰۰ گرم بر تن آنزیم و تیمار شاهد بود. اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ایلئومی چربی و پروتئین بود ( ۰۵ / P<0 ). بالاترین و پایین ترینقابلیت هضم ایلئومی چربی و پروتئین بترتیب مربوط به تیمار حاوی ۱۰۰۰ گرم بر تن آنزیم و تیمار شاهد بود. در کل افزودن آنزیم به جیره سبببهبود قابلیت هضم ایلئومی مواد گردید