سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ریحانه شکرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی
علی معتمدزادگان –
سیدهاشم حسینی پرور –
محمودرضا اویسی پور –

چکیده:

درتحقیق حاضر اثر شدت هیدرولیز بوسیله آنالیز نئوتر از روی درجه هیدرولیز بازیافت نیتروژنی و طول زنجیره پپتیدی پروتئین هیدرولیز شده گوشت کوسه ماهی چانه سفید (Carcharhinus dussumieri مورد بررسی قرارگرفت برای هیدرولیز آنزیمی از نسبت آنزیم به سوبسترا ۱۲ آنسون به ازای یک کیلوگرم پروتئین و دمای ۵۰ درجه استفاده شد شدت هیدرولیز دربازه های زمانی ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ دقیقه مورد تحقیق قرارگرفت که درهر بازه زمانی هیدرولیز در۴ مرحله پی در پی با زمانها یمشابه انجام شد نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش زمان هیدرولیز باعث کاهشدرجه هیدرولیز بازیافت نیتروژنی و افزایش طول زنجیره پپتیدی درمراحل متوالی مربوط به هربازه زمانی ۱۰و۲۰و۳۰ دقیقه می شود اما بطور کلی با افزایش زمان هیدرولیز از ۱۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی افزایش یافته و طول زنجیره پپتیدی کاهش می یابد. P<0.05