سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه رضایی – معاونت غذا و دارو دانشگاهعلوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز
سیدعلی مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبایی یزدی –

چکیده:

امروزه تکنولوژی های نانو به سبب وجود عناصر ریزمقیاس نقش خودرا درنگهداری غذا پررنگ تر آشکارساخته است دراین میان نانوپوشش های نقره گام موثری درافزایش ماندگاری فراورده و کاهش خطر عوامل میکروبی نشان داده است با افزایش درصد نانو نقره در پلیمرهای حاوی عناصر نقره در مقیاس نانو عمر نگهداری محصولات بیشتر می گردد دراین تحقیق اثر آنتی میکروبی ۳ نوع نانو پوشش نقره حاوی ۲۰۰و۱و۲PPMدرصد وزنی نانوذرات نقره برزمان ماندگاری محصولات آردی مورد بررسی قرارگرفت همانگونه که پیش بینی می شد نانوپوشش نقره حاوی ۳ درصد ذرات وزنی نانونقره توانست بیش از ۹۴٫۷% از ل میکروارگانیسم های موجود را در مقایسه با پوشش معمولی که پلی اتیلن با وزن مولکولی پایین بود پس از سه روز با موفقیت از میان ببرد و درمورد قارچها این قابلیت به میزان ۱۰۰ درصد کل قارچها پس از ۳ روز نشان داده شد.