سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شادی محمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
منصور غلامی – دانشیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری –

چکیده:

در این تحقیق روند ریز ازدیادی یک ژنوتیپ برتر از گردوی ایرانی به نام ۳۰۵، واقع در تویسرکان (استان همدان) مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه های قلمه تک گره و نیز ریزنمونه برگ در دو محیط WPM و DKW محتوی سطوح مختلف از هورمون های IBA, BA و NAA کشت شدند. پس از ۴۸ ساعت آلودگی های باکتریایی در محیط کشت ریز نمونه های شاهد، از منابع مختلف باکتریایی مشاهده شد. با توجه به این که جلوگیری از آلودگی های میکروبی در کشت بافت گیاهی از عوامل حیاتی در موفقیت ریز ازدیادی است، بدین منظور از آنتی بیوتیک آمپی سیلین نیز در دو سطح ۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر استفاده شد. بدلیل حساسیت آنتی بیوتیک ها به دماهای بالا این مواد بعد از استریل شدن و با فیلتر به محیط کشت اضافه شدند. داده های حاصل، بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کاربرد غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر از آنتی بیوتیک مذکور برای جلوگیری از آلودگی در محیط کشت ریزنمونه های برگی موثر بوده است. این در حالیست که نتایج حاصل در محیط کشت ریزنمونه های قلمه های تک گره نشان داد که این غلظت در کنترل آلودگی شاخه ها موثر نیست.