سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه احمدزاده قویدل – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذای
مهدی قیافه داوودی – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
زهرا شیخ الاسلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد بهمن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قو

چکیده:

در این پژوهش عصاره متانولی میوه زرشک به کمک دستگاه اولتراسوند استخراج شده است. و در ادامه اثر اضافه کردن عصاره متانولی میوه زرشک بر روی پایداری روغن سویا بررسی شد. برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها ۳ فاکتور زمان ) ۱۱،۱ و ۲۱ دقیقه( ، شدت صوت ) ۰۷،۴۷ و ۱۷۷ ( و نسبت نمونه به حلال ) ۳۱،۲۷ و ۱۷ ( بررسی شد.جهت ارزیابی مقاومت حرارتی روغن سویا که حاوی مقادیر متفاوتی از عصاره ی متانولی بود از آزمون رنسیمت استفاده شد. برای رسیدن به عصاره ای با حداکثر قدرت پایدارکنندگی در محیط روغن سویا ، شرایط بهینه استخراج با اولتراسوند در زمان ۲۱ دقیقه ، شدت صوت ۲۲ و نسبت نمونه به حلال ۴۷ به دست میآید. که در این حالت مدت زمان پایداری روغن h 6/0 می باشد .