مقاله اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی نایسین بر فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی نایسین بر فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته بندی شده با روش اتمسفر اصلاح شده (MAP)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نایسین
مقاله زمان ماندگاری
مقاله ماهی قزل آلا (Oncorhynchus mykiss)
مقاله بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاملوفر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی نایسین در ۳ سطح ۰، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۵ گرم در کیلوگرم در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده (۵۰ درصد نیتروژن، ۴۵ درصد دی اکسیدکربن و ۵ درصد اکسیژن) و بسته بندی در خلاء (تیمار شاهد) در مدت ۲۰ روز نگهداری در دمای یخچال (۱±۴ درجه سانتی گراد) مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، شاخص های شیمیایی فساد (عدد پراکسید، میزان تیوباربیتوریک اسید، مقدار بازهای ازته فرار و (pH، پارامترهای میکروبی (شمارش کلی باکتری ها، شمارش باکتری های سرماگرا و باکتری های اسید لاکتیک) و همچنین ویژگی های حسی فیله ها شامل فاکتورهای بو، رنگ، بافت و قابلیت پذیرش کلی در روزهای ۰، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دوره نگهداری مورد سنجش قرار گرفت. تیمار نایسین ۰٫۲۵ گرم در کیلوگرم با میزان شاخص عدد پراکسید، میزان تیوباربیتوریک اسید، مقدار بازهای ازته فرار و pH به ترتیب برابر ۹٫۹۵ (میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم گوشت ماهی)، ۱٫۱۹ (میلی گرم مالون آلدهید بر کیلوگرم گوشت ماهی)، ۳۰٫۴ (میلی گرم نیتروژن در ۱۰۰ گرم گوشت ماهی) و ۶٫۷۳ و از نظر پارامترای میکروبی (شمارش کلی باکتری ها، شمارش باکتری های سرماگرا و باکتری های اسید لاکتیک) به ترتیب برابر ۶٫۶۴، ۶٫۹۱ و  logcfu/g 5.81به طور معنی داری کم ترین تیمار از نظر شاخص های ذکرشده نسبت به سایر تیمارها بود. همچنین از نظر ویژگی های حسی فیله ها شامل فاکتورهای بو، رنگ، بافت و قابلیت پذیرش کلی به ترتیب با امتیاز (۵، ۵٫۴، ۵٫۴ و ۵٫۳) بیش ترین تیمار از نظر ویژگی های حسی بود. بر اساس حداکثر سطح توصیه شده برای این پارامترها، حداکثر زمان ماندگاری برای این فیله ها، ۱۶ روز بود. بنابر نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از نایسین و بسته بندی فیله ها با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان نگهداری در یخچال اثر مثبت داشت.