سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه کاکوئی – کارشناسی ارشد
حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش اثر آمیخته های گلدانی مختلف بر رشد و نمو اسپاتی فیلوم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۳ تیمار ( آمیخته گلدانی) و ۴ تکرار انجام شد. ۱۱ پارامتر سطح برگ، تعداد برگ ها، طول شاخس اره، وزن تر و خشک شاخساره، طول ریشه، تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه ، حجم ریشه و تعداد پاجوش مورد بررسی قرارگرفت. عامل های سطح برگ، تعداد برگ ها، وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه در محیط کشت پرلایت ۱۰۰ % بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین طول شاخساره مربوط به محیط کشت پرلایت/ شن کوارتز ( ۱:۳ ) و پرلایت/ شن کوارتز ( ۳:۱ ) و پرلایت ۱۰۰ % بود. علاوه بر این، حجم ریشه در محیط محتوی پرلایت/ شن کوارتز به نسبت مساوی و پرلایت ۱۰۰ % بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین تعداد پاجوش نیز در محیط حاوی شن کوارتز / خاکبرگ به نسبت برابر مشاهده شد.