سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وجیهه باقرصاد – دانشجوی کارشناسی ارشدکارآفرینی دانشگاه تهران
محمدرضا زالی – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:

کارآفرینی رفتار است، رفتاری که مبتنی بر قصد و اراد آگاهانه است. به عبارت دیگر ,پیش از آنکه فرد اقدام به رفتار (عمل) کارآفرینانه نماید باید قصد اقدام را داشت باشد (زالی و همکاران، ۲۰۰۸). منظور از قصد کارآفرینانه، انتظار راه اندازی یک کسب و کار در سه سال آینده است (زالی و همکاران،۲۰۰۸). یکی از مهمترین عواملی که قصد کارآفرینانه را در افراد باعث می شود آموزش کارآفرینی است. در این تحقیق اثر آموزش بر قصد کارآفرینانه افراد مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق کاربردی است و از منظر متدولوژی نوع اقدام پژوهی توصیفی میباشد.