مقاله اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر در مناطق شهری ایران
مقاله مدل لاجیت
مقاله روش ۶۶ درصد میانگین هزینه سرانه خانوار
مقاله داده های هزینه
مقاله درآمد خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علی تبار فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مباحث اخیر در تحقیقات توسعه، بررسی علل فقر و سیاست های کاهش آن است. برای ریشه کنی فقر از جامعه نیاز است که اطلاع نسبتا کاملی از پدیده فقر و عوامل اثرگذار بر آن داشته باشیم.
روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های طرح هزینه ـ درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، ابتدا با روش ۶۶ درصد میانگین هزینه سرانه خانوار، خط فقر را محاسبه و بر اساس آن خانوار فقیر را شناسایی می نماید و سپس با به کارگیری مدل لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی به بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق شهری ایران می پردازد.
یافته ها: برای هر دو سال مورد بررسی، افزایش بعد خانوار، زن سرپرست بودن و سکونت در شرق، غرب و شمال کشور احتمال قرارگیری در فقر را افزایش می دهد، درحالی که افزایش سال های آموزش، مالک بودن و سکونت در جنوب باعث کاهش فقر در مناطق شهری کشور می شود.
نتایج: از نتایج این تحقیق این که دولت در سیاست گذاری های کاهش فقر، باید به افراد مسن سرپرست خانوار به خصوص زنان توجه ویژه داشته باشد.