مقاله اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزون کنشی و افزایش توجه کودکان دبستانی مبتلا به فزون کنشی و اختلال نارسایی توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزون کنشی و افزایش توجه کودکان دبستانی مبتلا به فزون کنشی و اختلال نارسایی توجه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش فراشناختی
مقاله فزون کنشی
مقاله نارسایی توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلی آزاد مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: فکار عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به دلیل تاثیر نامطلوب اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی (ADHD) بر رشد استعدادهای ذهنی و مهارت های اجتماعی- عاطفی کودکان، برای درمان این مشکل مداخلات روان شناختی مختلفی پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزون کنشی و افزایش توجه کودکان مبتلا به نارسایی توجه و فزون کنشی بود.
روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارسایی توجه و فزون کنشی شهر اصفهان که در سال تحصیلی۹۱-۹۲  به تحصیل اشتغال داشتند تشکیل می دادند. برای اجرای این پژوهش، ۳۰ کودک دارای نشانگان این اختلال به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون ۱۵ نفرشان در گروه آزمایش و ۱۵ کودک دیگر در گروه کنترل قرارداده شدند. برای گروه آزمایش، مداخلات مربوط به آموزش دانش فراشناختی اعمال شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه کانرز والدین (۲۰۰۷) و مصاحبه بالینی بود. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزون کنشی و افزایش توجه کودکان دارای نارسایی توجه و فزون کنشی در مراحل پس آزمون و پیگیری موثر است. F(1.27)=85.65 و p<0.0001،F(1.27)=131.16 و p<0.0001.