مقاله اثر آموزش تغذیه و ورزش به تنهایی و توامان بر وزن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش تغذیه و ورزش به تنهایی و توامان بر وزن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی قزوین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله وزن بدن
مقاله تغذیه
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خوئینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: همایونفر آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: باریکانی آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تحقیق های اخیر نشان داده اند که شیوع چاقی و اضافه وزن به میزان هشدار دهنده ای رو به افزایش است. ولی توافق کمی بین محققین در زمینه چگونگی مدیریت و درمان چاقی وجود دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش تغذیه و ورزش به تنهایی و توامان بر وزن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۹۲ زن دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین با نمایه توده بدن ۲۵ تا ۳۰، انجام شد. شرکت کنندگان به روش تصادفی در چهار گروه (شاهد، تغذیه، ورزش و تغذیه و ورزش توامان) قرار گرفتند. داده ها در ۳ مرحله ( قبل از مداخله، بلافاصله بعد از اتمام مداخله و دو ماه بعد از اتمام مداخله) با روش مصاحبه، مشاهده و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شد. مداخله شامل آموزش تغییر عادت های تغذیه ای، آشنایی با هرم راهنمای غذایی و فعالیت فیزیکی بود. داده ها با آزمون های آماری کای دو، فیشر و آنالیز واریانس با داده های تکرارشونده تحلیل شدند.
یافته ها: دو ماه بعد از مداخله کاهش معنی داری در نمایه توده بدن زنان در گروه «آموزش ورزش» و گروه «آموزش تغذیه و ورزش» دیده شد. میانگین امتیاز آگاهی در تمام گروه های مورد مطالعه افزایش نشان داد و در گروه های مداخله نسبت به گروه شاهد این تفاوت معنی دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، آموزش فعالیت های ورزشی در مقایسه با آموزش تغذیه به تنهایی بهتر می تواند در کنترل وزن موثر باشد.