سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرامه احمدی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
معصومه شفیع زاده – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
مصطفی شافع – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، سبز شدن و افزایش دامنه جوانه زنی بذرها در شرایط محیطی تنش زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی بذور ماریتیغال در شرایط تنش شوری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. تیمارها شامل پنج تنش شوری (۰ و ۵۰ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر) و پنج سطح پرایمینگ ( شاهد (بدون پرایم)، MPa 5/0 PEG6000 و PEG6000 1 MPa و CaCl2 0/5 MPa و CaCl2 1 MPa ) بودند. سطوح مختلف تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم (NaCl) ایجاد شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت اما میزان این کاهش برای بذرهای پرایمینگ شده کمتر بود. در کلیه سطوح شوری بذرهای پرایمینگ شده با کلرید کلسیم ۱- مگاپاسکال نسبت به شاهد دارای درصد و سرعت جوانه زنی بیشتری بودند. مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای پرایمینگ شوری نشان داد که تیمار بذور به مدت ۱۲ ساعت با کلرید کلسیم ۱- مگاپاسکال بیشترین تاثیر را بر بهبود مولفه های جوانه زنی ماریتیغال دارا بود.