سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دباغ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت
قدرت اله فتحی – استاد اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی
عبدالنور چعب – دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره پیچک، اویارسلام و نسبت مساوی دو علف هرز بر خصوصات جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، آزمایشی در محیط پتری دیش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل۵ و ۱۰ درصد به ، عصاره آبی اندامهای هوایی علفهای هرز پیچک، اویارسلام و مخلوط مساوی آنها، در سه سطح ۲همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اندامهای هوایی علفهایهرز و مخلوط آنها صفات درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، شاخص بنیه گیاهچه، طول ریشه چه، گیاهچه و وزن خشک گیاهچه نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری یافت . چنانکه اثر غلظت ه ای متفاوت مخلوط پیچک واویارسلام بر میانگین درصد جوانه زنی بیش از غلظت عصاره مجزای آنها بود . اما سایر صفات از این روند تبعیت نمینمایند. عصاره خالص پیچک در سه غلظت(۲و۵و۱۰ درصد)برخلاف اویارسلام، کاهش معنیداری بیشتری را بر روی صفات درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، گیاهچه و بنیه بذر نسبت به تیمار شاهد نشان داد. به طوری که افزایش مقادیر پیچک خالص۱۰% باعث کاهش معنیدار درصد جوانه زنی۳۷/۷۶% ،طول ریشهچه۵۹/۸۴%،طول گیاهچه ۷۳/۹۳%،و بنیه بذر۷۱/۸۷،در مقایسه با تیمار شاهد گردید. بطورکلی تاثیر عصاره آبی اندام های هوایی پیچک وحشی بیشتر از اویارسلام، و افزایش عصاره مخلوط آنها (به ویژه ۱۰ درصد ) بیشتر از اثر جداگانه آنها برشاخصهای درصد جوانهزنی و بنیه بذر اثر بازدارندگی به بار آورد. در میان تیمارهای مورد آزمایش بیشترین ضرایب همبستگی مربوط به سرعت جوانه زنی و میانگین مدت جوانه زنی ۰/۹۹و شاخص بنیه بذر با طول گیاهچه ۰/۹۵بود.