سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جمال سحر خیز – عضو هیات علمی بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد مریخی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

گیاهان دارویی با تولید و تجمع متابولیت های ثانویه، منبع مناسبی از مواد آللوکمیکال بشمار می روند که در توسعه علف کش ها طبیعی مفید خواهند بود. در این پژوهش که به صورت آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت، اثر عصاره گیاه آلکالوئید دار بذر البنج شیرازی (Hyocyamus tenuicaulis) در غلظت های شاهد، ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ درصد بر میزان جوان ه زنی، طول ساقچه و ریشه چه بذور خرفه (Portulaca oleracea L) ، قاصدک (Taraxacum) و officinale weber ، جودره (Hordeum spontaneum) و شاهی (Lepidium sativum L) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه تمامی بذور مورد استفاده در این آزمون بطور معنی داری در غلظت های مختلف عصاره بکار رفته نسبت به شاهد، کاهش یافت. در غلظت های بیش از ۲/۵ درصد توقف کامل فاکتورهای اندازه گیری شده در کلیه بذور به جز بذور جودره مشاهده شد. بذور جودره در غلظت بیش از ۵ درصد در کلیه فاکتورها مورد بررسی توقف کامل را نشان دادند. تأثیر عصاره گیاه بذر البنج شیرازی (H. tenuicaulis) بر جلوگیری از جوانه زنی و رشد بذور گیاهان دو لپه ای بیشتر از گیاهان تک لپه ای بود. نتایج این پژوش نشان میدهد که گیاهان آلکالوئید دار نیز مانند گیاهان معطر دارای پتانسیل قابل توجه ای در تولید علفکش های طبیعی میباشند.