سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد موسسه
روزبه فرهودی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محسن ربیعی – کارشناس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی اسفند بر جوانهزنی و رشد علف هرز سلمه تره بصورت آزمایشگاهی و گلخانهای انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصارهگیاه اسفند در ۶ غلظت ۱/ ۰، ۲۵ / ۰، ۵/ ۰، ۱، ۵ / ۲، ۵ درصد و آب مقطر بود. نتایج نشان داد غلظتهای مختلف عصاره کاهش معنیداری در درصد جوانهزنی و طول ریشهچه و ساقه چه بذور علف هرز در آزمایشگاه و درصد سبز شدن، وزن تر و خشک بوته و ارتفاع بوته در گلخانه ایجاد میکند. غلظت ۱ درصد عصاره در گلخانه درصد سبز شدن بذور سلمه تره را به میزان ۶۰ درصد نسبت به شاهد کاهش میدهد و غلظت ۵ درصد عصاره تقریبا باعث توقف سبز شدن بذور سلمه تره می شود. نتایج نشان داد عصاره گیاه اسفند دارای اثرات آللوپاتیکی قوی بوده و از جوانهزنی و رشد بذور علف هرز سلمه تره جلوگیری مینماید که این امر میتواند در تولید علفکشهایی با منشا طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.