سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – کارشناس ارشد مدیریت علفهای هرز
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره ریزوسفر ۵ رقم گندم (رصد، آذر ۲، زرین، سبلان و MV17 ) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علفهای هرز تاجخروس، سلمهتره ، قیاق و سوروف آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. غلظتهای عصاره شامل غلظت ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد عصارهها بود. نتایج نشانداد که بیشترین اثر بر روی جوانهزنی بذور علفهای هرز مربوط به غلظت ۱۰۰ درصد عصارهها روی علف هرز تاجخروس بود. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به رقمهای رصد و آذر ۲ بود به طوری که در غلظت ۱۰۰ درصد عصارهها بیشترین اثر بازدارندگی را بر جوانهزنی و رشد گیاهچههای علفهای هرز داشتند. در بین علفهای هرز نیز اثر بر روی علفهای هرز تاجخروس و سلمهتره بیشتر از قیاق و سوروف بود