سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنفشه خردمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت

چکیده:

پژوهش به منظور بررسی آللوپاتیک عصاره علف هرز پیچک صحرایی روی جوانه زنی چهار رقم جو به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۹۰ انجام شد، که در ان فاکتور اول ارقام جو در چهار سطح (ماکویی، بهمن، آبیدر و رقم جدید DCI-13)، فاکتور دوم اندام علف هرز در چهار سطح (برگ، ساقه، گل ریشه)و فاکتور سوم غلظت عصاره اندام های مختلف پیچک صحرایی در سه سطح (۲/۵ و ۵ و ۱۰ درصد) بوده و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده عصاره علف هرز باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی ارقام مختلف جو شد و با افزایش غلظت عصاره علف هرز باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی ارقام مختلف جو شد و با افزایش لظت عصاره علف هرز از میزان جوانه زنی ارقام جو کاسته شد. بیشترین کاهش درصد جوانه زنی بذرهای جو در غلظت ۱۰ درصد عصاره مشاهده شد. اندام های مختلف علف هرز پیچک صحرایی تاثیر یکسانی در کاهش جوانه زنی ارقام جو مورد بررسی داشتند. در بین ارقام جو، رقم آبیدر از نظر جوانه زنی نسبت به غلظت های پایین (۲/۵ و ۵ درصد) عصاره علف هرز پیچک صحرایی تحمل خوبی داشت، ولی غلظت ۱۰ درصد عصاره اندام های مختلف علف هرز باعث کاهش معنی دار جوانه زنی بذور این رقم شد.