سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – گروه خاکشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و عضو باشگاه پژوهش

چکیده:

مطالعه آزمایشگاهی جهت بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی سورگوم جارویی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه خرفه در آزمایشگاه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه صورت گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ غلظت از عصاره آبی سورگوم(۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد) انجام شد. جوانه زنی خرفه به مدت ۱۰ روز مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که عصاره آبی سورگوم در بالاترین غلظت ( ۱۰۰ درصد) موجب کاهش جوانه زنی خرفه به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد گردید. طول ریشه چه و ساقه چه خرفه نیز به طور معنی داری در بالاترین غلظت عصاره آبی سورگوم متوقف شدند. در حالی که پایین ترین غلظت عصاره موجب افزایش طول ساقه چه خرفه گردید.