سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمد بهرام نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدباقر زاهدی – دانشجوی سابق کارشناسی
هادی کوهکن – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه اسپند بر جوانه زنی علف هرز خرفه، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش عصاره آبی با غلظت های صفر، ۲۵ / ۱، ۵/ ۲، ۵ و ۱۰ گرم در لیتر از اندام های ریشه، ساقه، برگ و میوه تهیه و تاثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای علف هرز خرفه بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه سپند باعث تفاوتهای معنی داری در جوانه زنی علف هرز خرفه گردید. در تمامی اندامهای مختلف با افزایش غلظت عصاره میزان جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه کاهش یافتند. بالاترین تاثیر بازدارندگی در غلظتهای ۵ و ۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندام برگ مشاهده گردید.