سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان بر جوانه زنی علف هرز ترب وحشی پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد دراین پژوهش عصاره آبی با غلظت های صفر، ۱/۲۵ ، ۲/۵ و ۵و۱۰ گرم در لیتر از اندامهای ریشه، ساقه ، برگ و تفاله ریشه تهیه و تاثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای علف هرز خردل وحشی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان باعث تفاوتهایی معنی داری درجوانه زنی علف هرزترب وحشی گردید در تمامی اندامهای مختلف با افزایش غلظت عصاره میزان جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاه چه کاهش یافتند.اما برروی سرعت جوانه زنی تقریبا بی اثر بود. بالاترین تاثیر بازدارندگی در غلظت۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندامهای ریشه و تفاله و غلظتهای ۵ و ۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندامهای برگ و غلظتهای ۲٫۵ و ۵و۵۱۰ گرم در لیتر اندام ساقه گیاه شیرین بیان مشاهده گردید.