سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
علی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان بر جوانه زنی علف هرز علف پشمکی پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد دراین پژوهش عصاره آبی با غلظت های صفر، ۱/۲۵ ، ۲/۵ و ۵و۱۰ گرم در لیتر از اندامهای ریشه، ساقه ، برگ و تفاله ریشه تهیه و تاثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای علف هرز علف پشمکی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان باعث تفاوتهایی معنی داری درجوانه زنی علف هرز علف پشمکی گردید در تمامی اندامهای مختلف با افزایش غلظت عصاره میزان جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاه چه کاهش یافتند. بالاترین تاثیر بازدارندگی در غلظتهای ۵و۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندامهای ریشه و تفاله و غلظتهای ۲٫۵ ، ۵و۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندام ساقه و تمامی غلظت های اعمال شده اندامهای ریشه و برگ گیاه شیرین بیان مشاهده گردید.