سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
علی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان بر جوانه زنی علف هرز خردل وحشی پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد دراین پژوهش عصاره آبی با غلظت های صفر، ۱/۲۵ ، ۲/۵ و ۵و۱۰ گرم در لیتر از اندامهای ریشه، ساقه ، برگ و تفاله ریشه تهیه و تاثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای علف هرز خردل وحشی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان باعث تفاوتهایی معنی داری درجوانه زنی علف هرز خردل وحشی گردید در تمامی اندامهای مختلف با افزایش غلظت عصاره میزان جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاه چه کاهش یافتند. بالاترین تاثیر بازدارندگی در غلظتهای ۵و۱۰ گرم در لیتر عصاره آبی اندامهای ریشه و تفاله و غلظتهای ۱٫۲۵ و ۲٫۵ گرم در لیتر عصاره آبی اندامهای برگ و ساقه گیاه شیرین بیان مشاهده گردید.