سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طناز مغربی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهرام میرشکاری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد فرح وش – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

تاج خروس به عنوان سومین علف هرز غالب دو لپه ای در جهان در مزارع مختلف به عنوان علف هرز مزاحم رشد می کند . به منظور مطالعه اثر اللوپاتیک عصاره اندام های کلزا در مراحل مختلف رشد روی برخی از شاخص های جوانه زنی علف هرز تاج خروس آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در ژرمیناتور اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل عصاره حاصل از اندام های هوایی، ریشه و کل کلزا و سه مرحله رشدی شامل اوایل ساقه روی ، گلدهی و رسیدگی آن بود. تجزیه واریانس داده ها به وسیله نرم افزارMSTAT-C و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد . نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی بذور تاج خروس بعد از قرار گرفتن در عصاره حاصل حاصل از اندام های هوایی، ریشه و کل کلزا ، به ترتیب با ۱۵% ، ۳۴% و ۲۲% کاهش از ۴ جوانه زنی در روز در شاهد به ۳/۴ ، ۲/۶ و ۳/۱ جوانه زنی در روز در تیمارهای مورد نظر رسید . برداشت کلزا در مراحل گلدهی و رسیدگی توانست درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه تاج خروس را نسبت به شاهد ترتیب تا ۳۹ و ۲۱ در صد کاهش دهد شاخص قدرت گیاهچه در اثر تیمار بذر با عصاره حاصل از ریشه در مراحل رسیدگی کلزا محدود شده و حدود ۶/۵% کمتر از سطح شاهد قرار گرفت. می توان با باقی گذاشتن بقایای کلزا بعد از برداشت دانه آن از شدت خسارت تاج خروس در زراعت های تابستانه تا حدودی کاست