مقاله اثر آللوپاتی گونه مهاجم اسپند (.Peganum harmala L) در مراحل مختلف فنولوژی برگونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر آللوپاتی گونه مهاجم اسپند (.Peganum harmala L) در مراحل مختلف فنولوژی برگونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتی
مقاله اسپند
مقاله چاودار کوهی
مقاله مراحل فنولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه نژاد ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آللوکمیکال های گونه های بستر مناطق بحرانی اکوسیستم های مرتعی، که اسپند مهم ترین آن هاست، ممکن است اثر منفی بر جوانه زنی و رشد گونه های اصلاح مراتع در پروژه های مرتع کاری داشته باشند. با توجه به حساسیت نسبی گونه های گیاهی به این مواد به عنوان افقی امید بخش در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور تعیین توان آللوپاتی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) بر گونه مهم اصلاح مرتعی چاودار کوهی (Secale montanum)، انجام شد. اثر نسبت های پودری مخلوط با ماسه شسته در واحد آزمایشی گلدان (در پنج سطح ۰، ۵، ۱۰ ،۱۵ و ۲۰ درصد) از دو اندام (هوایی و زیرزمینی) و سه مرحله فنولوژی (رویشی، گل دهی و بذردهی) اسپند بر شاخص های جوانه زنی (سرعت و درصد) و رشد (طول ریشه و ساقه) چاودار کوهی در قالب طرح آماری فاکتوریل با طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. همچنن آزمایش دیگری (از دیدگاه اکوسیستمی) جهت مشاهده اثر خاک محیط رویشگاه، بر متغیر های وابسته گونه اصلاحی، در قالب طرح آماری کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی مرحله گل دهی و رویشی گیاه اسپند بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و رشد ساقه بیش تر از مرحله بذردهی آن بود و تفاوتی معنی دار در اثرگذاری مواد آللوکمیکال این دو مرحله بر رشد ریشه با یکدیگر مشاهده نشد. اثر بازدارندگی مواد اندام هوایی بر همه متغیر ها در مقایسه با اندام زیرزمینی آن قوی بود و اختلاف در نیروی بازدارندگی این دو اندام با افزایش نسبت های پودری برای متغیرهای مذکور ملموس تر شد. با توجه به حساس بودن متغیر سرعت جوانه زنی علی رغم سایر متغیر های مورد بررسی از نتایج خاک محیط رویشگاه تحقیق حاضر، کشت پاییزه چاودار کوهی در پروژه های اصلاح و احیا اسپند زارها، در مناطق با زمستان های سرد و بهارهای نامساعد به منظور رفع تاخیر در جوانه زنی، پیشنهاد می شود.